logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2014
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2013  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

PO CAŁEJ ZIEMI ROZCHODZI SIĘ ICH D¬WIĘK... MUZYKA W ŻYCIU RELIGIJNYM ŻYDÓW ASZKENAZYJSKICH
Wydawca: In Crudo

     Płyta zawiera nagrania archiwalne prof. Bożeny Muszkalskiej dokonane w latach 1999-2012 w Polsce, Austrii, na Ukrainie. Jest aneksem dĽwiękowym do ksi±żki o tym samym tytule (wyd. Uniwersytet Wrocławski).

   Płyta zawiera nagrania żydowskich ¶piewów religijnych sporz±dzone przez autorkę podczas badań terenowych prowadzonych w Polsce i w innych krajach Europy wschodniej w latach 2002 – 2013. Uzupełniaj± je dokumenty dĽwiękowe zarejestrowane w Wiedniu, gdzie żyje wiele grup żydowskich (wywodz±cych się czę¶ciowo z Europy wschodniej), które zachowały bogaty tradycyjny repertuar liturgiczny i paraliturgiczny1. Nagrania te s± ilustracjami dĽwiękowymi do ksi±żki pt. "Po całej ziemi rozchodzi się ich dĽwięk..." Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich (Musicologica Wratislaviensia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013). Jest to pierwsza praca muzykologiczna, której podstawę Ľródłow± stanowi± nagrania modlitw ¶piewanych we wschodnio- i ¶rodkowoeuropejskich synagogach po Szoa.

   Repertuar ¶piewanych modlitw jest uzależniony od przyjętego w danej synagodze rytu, od predyspozycji prowadz±cych modlitwy baalei tfila i ich stosunku do tradycji oraz - w pewnym stopniu - od preferencji kongregacji. Obejmuje on modlitwy wykonywane przez baal tfila solowo z melodiami niemetrycznymi i metrycznymi, metryczne hymny ¶piewane przez cał± kongregację i zmirot, pie¶ni towarzysz±ce posiłkom szabatowym. W¶ród nagranych ¶piewów znajduj± się modlitwy przeznaczone na szabat i na różne ¶więta w żydowskim kalendarzu liturgicznym, a także fragment purimszpilu, sztuki odgrywanej w dniu ¶więta Purim. Nagrania daj± przegl±d różnych stylów wykonawczych, które wykształciły się w obrębie aszkenazyjskiej tradycji muzycznej. Priorytetem podczas prowadzonych eksploracji było jednakże rejestrowanie ¶piewów w wykonaniu przedstawicieli najstarszego pokolenia, którzy pamiętali przedwojenny sposób realizacji modlitw na terenach, z których pochodzili. Dzi¶ większo¶ć z tych osób nie żyje, a prezentowane nagrania stanowi± nierzadko jedyny ¶lad pełnionej przez nie funkcji baal tfila.

skład:

  CD 1:
 1. Kel Odon, modlitwa na szabat szacharit z melodi± znan± w Iranie; wykonuj± Pooja Shadibakhsch i Iman Moeinzadeh (ur. 1985, Iran); nagr. 21.09.2003, Wiedeń.

 2. Kel Odon z melodi± rabina pochodz±cego z Węgier; wykonuj± Pooja Shadibakhsch i Iman Moeinzadeh; nagr. 21.09.2003, Wiedeń.

 3. DĽwięk szofaru; nagr. 17.09.2003, Wiedeń.

 4. Nigun chasydzki, wykonywany podczas obchodów ¶więta Simcha Tora; ¶piewa Salomon Kohn (ur. 1947, Eger w pn.-wsch. czę¶ci Węgier), nagr. 8.09.2003, Wiedeń.

 5. Fragment psalmu 115 z Hallel na dni ¶wi±teczne i Rosz Chodesz; ¶piewa Naftuli Szerpil, baal tfila w synagodze we Lwowie (ur. 1910, Rzeszów), nagr. 19.06.2003, Lwów.

 6. Fragmenty psalmów 115 i 118 z Hallel; ¶piewa Jakub Gordon (ur. w Wilnie, zmarł w 2003 roku w wieku ok. 80 lat), nagr. 10.11.2002, Wrocław, nagr., 10.11.2002, Wrocław.

 7. Fragmenty psalmów 115 i 118 z Hallel; ¶piewa Jakub Gordon (ur. w Wilnie, zmarł w 2003 roku w wieku ok. 80 lat), nagr. 10.11.2002, Wrocław, nagr., 10.11.2002, Wrocław.

 8. Fragmenty psalmów 115 i 118 z Hallel; ¶piewa Jakub Gordon (ur. w Wilnie, zmarł w 2003 roku w wieku ok. 80 lat), nagr. 10.11.2002, Wrocław, nagr., 10.11.2002, Wrocław.

 9. Fragment purimszpilu „Sprzedanie Józefa”; wykonuje Pola Szumiłowna Lebwol, nagr. Żółkiew, 27.06.2003.

 10. Kel male rachamim, modlitwa za zmarłych; ¶piewa Józef Zilberman, baal tfila w Legnicy (ur. 1924 w miejscowo¶ci Jody, pow. Bracław, woj. Wilno), nagr. 30.08.2003, Wrocław.

 11. Kel male rachamim; ¶piewa Jakub Gordon, nagr., 10.11.2002, Wrocław.

 12. Kel male rachamim; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 2.09.2003, Wrocław.

 13. Lecha dodi; ¶piewa Leizor Bursztejn (ur. 1928, Gaworowo koło Ostrowii Mazowieckiej), baal tfila w synagodze w Żytomierzu, nagr. 7.07.2003, Żytomierz.

 14. Lecha dodi; ¶piewa Naftuli Szerpil, baal tfila w synagodze we Lwowie (ur. 1910, Rzeszów), nagr. 19.06.2003, Lwów.

 15. Lecha dodi z melodi± chasydów Ger; ¶piewa Schmuel Barzilai, kantor Stadttempel w Wiedniu (ur. 1957, Jerozolima), nagr. 27.03.2003, Wiedeń.

 16. Lecha dodi z melodi± chasydów z Wyżnicy; ¶piewa Salomon Kohn, nagr. 8.09.2003, Wiedeń.

 17. Modlitwy na szabat szacharit od Kadisz do Szema Izrael; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 2.09.2003, Wrocław.

 18. Modlitwa z Amidy na dni ¶wi±teczne; ¶piewa Naftuli Szerpil, nagr. 19.06.2003, Lwów.

 19. Kedusza na szabat szacharit; ¶piewa Jakub Gordon, nagr. Wrocław, 20.11.2001.

 20. Kedusza na szabat szacharit; ¶piewa Józef Zilberman, baal tfila w Legnicy (ur. 1924 w miejscowo¶ci Jody, pow. Bracław, woj. Wilno), nagr. 30.08.2003, Wrocław.

 21. Kadisz; recytuje Maurycy Wajs, ur. 1915, Wiedeń, nagr. 20.06.2003, Drohobycz.

 22. Kadisz; ¶piewa Naftuli Szerpil, nagr. 19.06.2003, Lwów.

 23. Ose szalom z Kadisza; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 2.09.2003, Wrocław.

 24. Fragment Selichot; ¶piewa Aleksander Lerner, baal tfila w Stadttempel w Wiedniu (ur. 1956, Wiedeń), nagr. 17.09.2003, Wiedeń.

 25. Modlitwa ¶piewana przy wyjmowaniu zwojów Tory z Aron ha-Kodesz w dni ¶wi±teczne, które nie przypadaj± w szabat, z melodi± przejęt± od Jakuba Gordona; wykonuje Dawid Ringel, nagr.12.07.2005, Wrocław.

 26. Modlitwa przy obnoszeniu zwojów Tory; ¶piewa Jakub Gordon, nagr. 10.11.2002, Wrocław.

 27. Błogosławieństwo przed czytaniem Tory; ¶piewa Józef Zilberman, nagr. 30.08.2003 Wrocław.

 28. Czytanie Tory: Księga Rodzaju 1:1 – 1:5; ¶piewa rabin Ichchak Rapoport (ur. 1977 w Szwecji), 2006-2011 naczelny rabin Wrocławia; nagr. 20.03.2010, Wrocław.

 29. Czytanie Haftary; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 3.09.2005, Wrocław.

 30. Modlitwa przy wkładaniu zwojów Tory do Aron ha-Kodesz; ¶piewa Naftuli Szerpil, nagr. 19.06.2003, Lwów.


  CD 2:
 1. Błogosławieństwo na Rosz Chodesz; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 2.09.2003, Wrocław.

 2. Adon Olam, modlitwa na szabat szacharit z melodi± zapamiętan± od ojca pochodz±cego ze Sławuty; ¶piewa Semen Lwowicz Flajszer (ur. 1937, Sławuta, pow. Kamień Podolski, obecnie Chmielnicki), nagr. 20.06.2003, Lwów.

 3. Adon Olam, modlitwa na szabat szacharit; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 2.09.2003, Wrocław.

 4. Kulom ahuwim, modlitwa na szabat szacharit, wersja uproszczona; ¶piewa Alexander Lerner, baal tfila w Stadttempel w Wiedniu (ur. 1956, Wiedeń), nagr. 17.09.2003, Wiedeń.

 5. Kulom ahuwim, modlitwa na szabat szacharit, wersja z ornamentami; ¶piewa Alexander Lerner, nagr. 17.09.2003, Wiedeń.

 6. Kulom ahuwim, modlitwa na szabat szacharit; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 2.09.2003, Wrocław.

 7. Kedusza na szabat szacharit z melodi± powszechn±; ¶piewa Symcha Keller (ur. 1963, ŁódĽ), chazan w synagodze w Łodzi; nagr. 4.07.2002, ŁódĽ.

 8. Kedusza na szabat szacharit z melodi± chasydów Ger; ¶piewa Symcha Keller; nagr. 4.07.2002, ŁódĽ.

 9. Kedusza na szabat szacharit; ¶piewa Schmuel Barzilai, nagr. 27.03.2003, Wiedeń.

 10. Kesed, fragment Keduszy z musafu; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 2.09.2003, Wrocław.

 11. Jismechu, fragment Keduszy z musafu; ¶piewa Dawid Ringel, nagr. 2.09.2003, Wrocław.

 12. Modlitwy ¶piewane po posiłku; wykonuje Naftuli Szerpil, nagr. 19.06.2003, Lwów.

 13. Hawdala w warszawskiej synagodze im. Nożyków, nagr. 9.06.2002, Warszawa.

 14. Jedid nefesz, modlitwa ¶piewana na zakończenie szabatu; wykonuje Michael Shudrich (ur. 1955, Nowy Jork), od 2000 rabin Warszawy i Łodzi, od 2004 naczelny rabin Polski; nagr. 7.06.2002, Warszawa.

 15. Wspomnienie Eliasza po szabacie; ¶piewa Salomon Kohn, nagr. 8.09.2003, Wiedeń.

 16. Pie¶ń ¶piewana podczas kolacji sederowej z melodi± „O mój rozmarynie”; wykonuje Dawid Ringel, nagr. 6.02.2012, Wrocław.

 17. Modlitwy ¶piewane nad grobem rebe Nachmana z Bracławia; wykonuje Dawid Ringel, nagr. 6.02.2012, Wrocław.

 18. Modlitwy ¶piewane nad grobem rebe Nachmana z Bracławia; wykonuje Dawid Ringel, nagr. 6.02.2012, Wrocław.

 19. Modlitwy ¶piewane nad grobem rebe Nachmana z Bracławia; wykonuje Dawid Ringel, nagr. 6.02.2012, Wrocław.

 20. Mizmor leDawid, psalm 23 ¶piewany podczas trzeciego posiłku w wersji chasydów z Modrzyc; wykonuje Schmuel Barzilai, nagr. 27.03.2003, Wiedeń.

 21. Omar Haszem, modlitwa z hawdali, z melodi± chasydów z Modrzyc; ¶piewa Schmuel Barzilai, nagr. 27.03.2003, Wiedeń.

 22. Omar Haszem, modlitwa z hawdali, z melodi± chasydów Ger; ¶piewa Schmuel Barzilai, nagr. 27.03.2003, Wiedeń.

 23. Marsz na zakończenie szabatu w stylu chasydów z Wyżnicy; ¶piewa Salomon Kohn, nagr. 8.09.2003, Wiedeń.

 24. Modlitwa ¶piewana przy czwartym posiłku w stylu chasydów z Wyżnicy; wykonuje Salomon Kohn, nagr. 8.09.2003, Wiedeń.